Laserowe badanie potencjału zeta

Potencjał zeta, czyli inaczej potencjał elektrokinetyczny to potencjał, który występuje przy powierzchni ciała stałego, a także innych cząstek rozpuszczonych, które kontaktują się z rozwtorem elektrolitu, określanym na granicy poślizgu. Ta granica jest po prostu powierzchnią oddzielającą przestrzeń międzyfazową, która zawiera jony unieruchomione na powierzchni fazy stałej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, od tej pozostałej, rozmytej części. Do badania potencjału zeta ,najbardziej nadaje się metoda laserowej elektrofazy dopplerowskiej, która pozwoli na dokładne sprawdzenie konkretnych, ustalonych wcześniej pomiarów.
Zanim jednak przejdziemy do głównego opisu badania, przy wykorzystaniu powyższej metody, chcemy zaznaczyć iż wszyscy naukowcy są jednogłośni w twierdzeniu, że aby dane badanie odbyło się poprawnie i przyniosło jak najbardziej korzystne wyniki, należy w odpowiedni sposób przygotować próbkę. Powinna ona być oczyszczona ze wszystkich możliwych zabrudzeń oraz powinna znajdować się w stanie odpowiednim do przeprowadzenia danego badania. Metoda laserowej elektrofazy dopplerowskiej może przynieść zadowalające efekty, jednak często poleca się wykonanie badania potencjału zeta przy użyciu jeszcze jednej, innej metody, która pozwoli sprawdzić czy dane badanie zostało wykonane w sposób odpowiedni.
Metoda laserowej elektrofazy dopplerowskiej polega na przepuszczaniu przez próbkę, która umieszczona jest w celce kapilarnej wiązki laserowej, która poddawana jest elektroforezie. Światło, które jest rozproszone po danej próbce ma zmienną częstotliwość, natomiast jej przesunięcie jest stałe. Z tego też względu możliwe jest dokładne wykonanie równania, które pozwala w określeniu potencjału zeta. Podczas tego badania częstotliwość światła jest bardzo duża, dlatego też można ją mierzyć jedynie przez mieszanie optyczne lub interferometrycznie. Wiązka rozproszona jest łączona z wiązką odniesienia, dzięki czemu można uzyskać zmiany intensywności. Na tej właśnie podstawie możliwe jest obliczenie potencjału zeta.